Er demokratisk omstilling mulig?

Velkommen til gratis frokostmøte med Norsk arbeidslivsforum onsdag 27. november kl. 0815 – 0930 i Pilestredet 46. Enkel servering fra kl. 0800.

Vi stiller spørsmålene: Er demokratisk omstilling i arbeidslivet mulig, og hvilken rolle spiller aksjonsforskning i dagens arbeidsliv?

Vennligst send påmelding til arbeidslivsforum@oslomet.no innen 25. november.

På 1970-tallet var det mange forskere som mente at de måtte være aktivt deltakende i det de forsket på for å kunne bidra til forbedringer. Dette ble kalt aksjonsforskning. Ideen var at forskerne og de som ble studert i fellesskap skulle finne frem til det som fungerte best.

Pionerne Einar Thorsrud og Bjørn Gustavsen brukte denne metoden i sin forskning på bedriftsdemokratiet, og denne framgangsmåten kjennetegner ledelse og omstilling i norske virksomheter også i dag. Hvordan bidro aksjonsforskning til utviklingen av den norske arbeidslivsmodellen?

Johannes Oraug vil presentere et digitalt verktøy for virksomhetsstyring og omstilling av kommuner og bedrifter, som er basert nettopp på aksjonsforskningen fra 1970-tallet.

Deretter vil forsker Arne L. Bygdås fra Arbeidsforskningsinstittutet AFI fortelle om hvordan de i prosjektet OMEN (Organizing for Media Innovation) har brukt aksjonsforskningsmetoder for å få til medvirkningsbasert omstilling i mediebransjen.

70-tallets tanker om deltakerdemokrati lever videre i vår digitale hverdag!

Vel møtt.

Tid: 27. november fra 08.00
Sted: Pilestredet 46, rom PA301 Styrerommet

 

Hva skjer på arbeidsmarkedet i EU, og hvilken betydning får dette for Norge?

Last ned presentasjonen fra Mona Næss: MonaNæssJuni2019

Arbeidslivspolitikk er en av de viktigste områdene for EU, og en kilde til de største stridigheter innen unionen. Motstand mot arbeidsinnvandring var med å skape Brexit-kaoset i England, men arbeidslivspolitikk er mye mer enn dette.
Hva planlegger EU på dette området, og hvilke utviklingstrender ser man, og hvordan vil dette påvirke arbeidsmarkedet og den politiske debatten her hjemme? EØS-motstanden begrunnes i all hovedsak med arbeidsmarkedspolitikk, arbeidsinnvandring, sosial dumping versus norske lønns- og arbeidsvilkår, regler for utestasjonering og vikarer, mm.
Står EU-retten over norske tariffavtaler? Hvordan kan partene løse dette?

Innleder:

Mona Næss

Til temamøtet torsdag 6 juni 2019 har vi fått Mona Næss til å innlede. Hun er for tiden spesialutsending for arbeids- og sosialsaker ved den norske EU-delegasjonen i Brussel.
Dette blir en sjelden anledning til «inside information» fra EU-hovedstaden.

Kommentator:

Som kommentator Jonas Bals, tidligere rådgiver for Jonas Gahr Støre, nå rådgiver i LO med sosial dumping som spesialområde.

Tid, sted og påmelding:

Møtet holdes torsdag 6. juni på OsloMet i Pilestredet 46, 3. etasje, kl. 14 – 16.  Samme dag, kl. 16, har forumet årsmøte.
Påmelding til seminaret: https://nettskjema.no/a/nalf06062019

Temamøte: Løsarbeid på høyt plan

Tid: mandag 11. mars kl. 14 – 16
Sted: Pilestredet 46, 3. etasje, KK-senteret – Styrerommet

Innledere:

 • Avdelingsleder Line Eldring i Fellesforbundets samfunnspolitiske avdeling presenterer funn fra boka «Løsarbeidersamfunnet«, som hun skrev sammen med Elin Ørjasæter.
 • AFI-forsker (OsloMet) Mari Holm Ingelsrud,  presenterer analyser av Medbestemmelsesbarometeret 2018: «Hierarkier av usikkerhet og risiko»
 • Guro Elisabeth Lind, leder i Forskerforbundet, og Mathilde Fasting, Civita, kommenterer innleggene.

Ulike former for løsarbeid forekommer i nesten alle deler av arbeidslivet, ikke bare i byggebransjen. Helsesektoren og universitets- og høgskolesektoren er prega av midlertidige ansettelser som varer i mange år. Arbeidsgivere søker fleksibilitet og skyver økonomisk risiko over på arbeidstakerne. Høyt utdannete, som leger og forskere, får problemer med å planlegge framtid og familieliv i et arbeidsliv som preges av midlertidighet og korttidsansettelser. I typiske serviceyrker florerer midlertidigheten enda mer, og skaper utrygghet for jobb og inntekt. Mange knytter dette til EØS og stor innvandring av billig arbeidskraft, men årsakene er mange og sammensatte.

Påmelding

Kart til Pilestredet 46

Varsling – verdifullt, men vondt og vanskeleg?

Norsk Arbeidslivsforum (NALF) inviterar til temamøte tirsdag 13. november 2018 kl. 14:15 – 16:15, i OsloMets lokalar i Pilestredet 46, 3. etasje, KK-lounge (endret fra Styrerommet).

Varsling og fleire varslingssakar har vore høgt på dagsordenen gjennom fleire år. Varsling er konfliktfylt, og det har også vore ein heftig debatt om korleis varsling kan og skal fungere. Varslarane tar ein høg risiko, og mange meiner varsling er nyttelaust.

Likevel – varsling er ein verdi både for verksemdene og for samfunnet, så korleis gjer vi det?

Eit regjeringsoppnemnd utval, «varslingsutvalet», leverte i vår innstillinga NOU 2018-6 – Varsling – verdier og vern.

Aktuelle spørsmål:

 • Kva er varsling?
 • Kva er skilnaden på ein klage og eit varsel?
 • Kva inneberer varslarvernet i praksis?
 • Både varslarane og verksemdene/leiinga må høyrast. Korleis skal rettstryggleiken sikrast for alle parter?
 • Kan eit varslingsombod vere til hjelp?

Innleiing ved leiar i varslingsutvalet, Anne Cathrine Frøstrup

Synspunkt og kommentarar frå:

Anne-Kari Bratten, administrerande direktør i Spekter

Kjetil Rekdal, forbundsstyremedlem i Politiets Fellesforbund og i Unio.

Påmelding, helst innen fredag 9. november.

 

Temamøte 16. oktober: Kjønnsbalanse i ledelse – Anne Grethe Solberg

Vi inviterer til temamøte, hvor vi ser på myter omkring kjønn og ledelse i næringslivet, og hva som kan bidra til å bedre å bedre kjønnsbalansen. Vi åpner for diskusjon i plenum etter Anne Grethe Solbergs innlegg.

Anne Grethe Solberg

AFI-forsker  Anne Grethe Solberg har vært sentral i forskningen og debatten om kvinner og ledelse i mange år.

På møtet vil hun stikke hull på noen myter om kjønn, ledelse og karriere. Er det for eksempel sånn:

 • at kvinner og menn systematisk driver med ulike former for ledelse?
 • at kvinner systematisk diskrimineres?
 • at kvinner skal spesialbehandles for å bli toppledere?
 • at det finnes noe «glasstak» som hindrer kvinner i å bi ledere?

Anne Grethe Solberg vil med utgangspunkt i sin egen bok «Kjønnsbalanse i ledelse»  fra 2017 argumentere for ulike veier til kjønnsbalanse i ledelse, se på forholdet mellom kvinnelig og mannlig ledelse, årsaker til ubalanse og tiltak som kan gi kjønnsbalanse.

Påmelding – helst innen fredag 12. oktober 2018.

Sted: Campus-området til OsloMet – Storbyuniversitetet (tidligere HiOA), Pilestredet 46, 3. etasje, Styrerommet.

Tid: Tirsdag 16. oktober kl. 14 – 16

V E L K O M M E N

Visjoner for det gode arbeidsliv, eller Varme konflikter i arbeidslivet?

Aldri har omtalen av arbeidslivet vært så preget av anklager om trakassering, varsling, krenkelser og konflikter. Vi inviterer til temamøte onsdag 6 juni kl 14-16 Forskerne Robert Salomon og Jan Erik Karlsen informerer om sine nyutgitte bøker omkring temaene, og innleder til diskusjon.

Vi inviterer til temamøte onsdag 6 juni kl. 14-16.

Sted: Styrerommet, Pilestredet 46, i campus-området til OsloMet – storbyuniversitetet.

Påmelding til 6 juni NALF innen tirsdag 5. juni.

Har arbeidslivet blitt råere eller er arbeidstakerne blitt mer fintfølende?

På kort tid har forskerveteranene Robert Salomon og Jan Erik Karlsen levert hver sine bidrag til forståelse av konflikt og samarbeid i arbeidslivet, i form av to solide bokverk. Seniorforsker Robert Salomon med forskerkollega Hanne Heen mfl på AFI lanserte nylig «Varme konflikter i arbeidslivet», og professor emeritus Jan Erik Karlsen utga i våres «Visjoner for det gode arbeidsliv».  Begge tar arbeidslivet på pulsen og gir sterke bidrag til forståelsen av utviklingen i arbeidsmiljøet. Salomon og Karlsen vil presentere sine bøker og innlede om hvor vi står i dag og hvor veien videre må gå for å få et godt arbeidsliv.

Ta gjerne kontakt med innlederne dersom du har noen spørsmål eller problemstillinger du ønsker belyst.

Seniorforsker, Robert Salomon, Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet: robesa@oslomet.no

Professor emeritus Jan Erik Karlsen: Jan.e.karlsen@uis.no

Referanser:

Visjoner for det gode arbeidsliv – Arbeidsmiljøloven i samfunnsvitenskapelig lys. Jan Erik Karlsen, Cappelen Damm 2018

Varme konflikter i arbeidslivet – Organisatoriske perspektiver og håndteringsmetoder. Hanne Heen og Robert H. Salomon (red.). Gyldendal 2018

Velkommen!

Temamøte 7. februar 2018: Ansattevalgte styrerepresentanter

Inger Marie Hagen, Fafo, presenterer ny forskning som bl.a. viser at knapt ett av fem selskaper oppfyller kravene om ansatterepresentasjon i styrene.LO og NHO v/Gro Granden og Halvor E. Sigurdsen, kommenterer, og vi får innspill fra salen.

Det går nedover med styrene

Styrene i norske selskap er virksomhetenes øverste ledelsesorgan, og har blitt viktigere både for eierne og for de ansatte. Med Aksjeloven av 1973 fikk de ansatte rett til å være representert i styrene, men ny forskning viser dette skjer i knapt 1 av 5 selskap og at andelen er synkende. Derfor spør vi:

 • Styrerepresentasjon er en av de viktigste kildene til innflytelse og medvirkning for de ansatte, og for eiere og ledelsen til å få viktige bidrag fra organisasjonen. Hvorfor utnyttes ikke rettighetene?
 • De ansatte må aktivt kreve å bli representert; men hvordan ser fagbevegelsen og arbeidsgiverne på dette?
 • Ønsker man økt representasjon, eller ser man på dette som en konkurrent til tariffavtalene, Hovedavtalen og AML?

Innledning :
Inger Marie Hagen, FAFO

Kommentarer : 
Gro Granden, spesialrådgiver, LO og
Halvor E. Sigurdsen, fagleder næringsjus, NHO.

Innspill fra deltakerne.

Sted: Styrerom PA 301, Pilestredet 46, 3. etasje. Dette er i HiOAs campus-område v/gml. Frydenlund

Påmelding, helst innen 5. februar.

Relevant litteratur:
Inger Marie Hagen: Flere styrer – færre ansattevalgte styremedlemmer . I: Søkelys på arbeidslivet 4/2017.
https://www.idunn.no/spa/2017/04/flere_styrer_faerre_ansattevalgte_styremedlemmer

VELKOMMEN!

Temamøte 28. september: Trivs jag «bäst i öppna landskap»?

Tema er: Kontorutforming, arbeidsmiljø og produktivitet. Arkitektene Elisabeth Paus og Oddvar Skjæveland innleder til diskusjon om hvordan arbeidsplassens utforming kan virke inn på ansattes helse og produktivitet.

Tid:         Torsdag 28. september 2017, kl. 14 – 16
Sted:       Møtesenteret til Tekna, se kart her: Ingeniørenes hus, Kronprinsensgt. 17

Vi har invitert to kapasiteter på området som innledere; interiørarkitektene

 • Elisabeth Paus , leder av firmaet IARK, og
 • Oddvar Skjæveland som kaller seg “Arkitekturpsykolog” og driver firmaet “Mellomrom”

Påmelding – NB: Merk møtested.

Kontorarbeidsplassene tar nye former. På 1990-tallet kom åpne kontorlandskap på moten i noen bransjer. Dette er videreutviklet til modeller for «free seating», «clean desk» og andre modeller som gjør arbeidsplassene «fleksible» og «flytende». Arbeidet kan utføres nær sagt hvor som helst og når som helst ved hjelp av IKT. Kostnadene til lokaler kan reduseres.

Det hevdes at åpne løsninger styrker kommunikasjonen på jobben, og at det i sin tur gir mer kreative og innovative arbeidsmiljø. Men også det motsatte blir rapportert: at disse løsningene bl.a. svekker konsentrasjonen og produktiviteten på grunn av «støy»/dårligere arbeidsmiljø.

Hvordan vil fremtidens kontor se ut når arbeidet i stadig større grad standardiseres ved hjelp av digitale løsninger i «den fjerde industrielle revolusjonen»? Hvordan vil det virke inn på

 • trivsel,
 • samarbeid,
 • produktivitet,
 • lønnsomhet og
 • nærvær/fravær?

Hvilke løsninger er best til hvilke yrker og bransjer? Vi ser frem til en spennende dialog om hvordan vi kan ta vare på både arbeidstakers og arbeidsgivers behov.

 V E L K O M M E N