Temamøte 7. februar 2018: Ansattevalgte styrerepresentanter

Inger Marie Hagen, Fafo, presenterer ny forskning som bl.a. viser at knapt ett av fem selskaper oppfyller kravene om ansatterepresentasjon i styrene.LO og NHO v/Gro Granden og Halvor E. Sigurdsen, kommenterer, og vi får innspill fra salen.

Det går nedover med styrene

Styrene i norske selskap er virksomhetenes øverste ledelsesorgan, og har blitt viktigere både for eierne og for de ansatte. Med Aksjeloven av 1973 fikk de ansatte rett til å være representert i styrene, men ny forskning viser dette skjer i knapt 1 av 5 selskap og at andelen er synkende. Derfor spør vi:

 • Styrerepresentasjon er en av de viktigste kildene til innflytelse og medvirkning for de ansatte, og for eiere og ledelsen til å få viktige bidrag fra organisasjonen. Hvorfor utnyttes ikke rettighetene?
 • De ansatte må aktivt kreve å bli representert; men hvordan ser fagbevegelsen og arbeidsgiverne på dette?
 • Ønsker man økt representasjon, eller ser man på dette som en konkurrent til tariffavtalene, Hovedavtalen og AML?

Innledning :
Inger Marie Hagen, FAFO

Kommentarer : 
Gro Granden, spesialrådgiver, LO og
Halvor E. Sigurdsen, fagleder næringsjus, NHO.

Innspill fra deltakerne.

Sted: Styrerom PA 301, Pilestredet 46, 3. etasje. Dette er i HiOAs campus-område v/gml. Frydenlund

Påmelding, helst innen 5. februar.

Relevant litteratur:
Inger Marie Hagen: Flere styrer – færre ansattevalgte styremedlemmer . I: Søkelys på arbeidslivet 4/2017.
https://www.idunn.no/spa/2017/04/flere_styrer_faerre_ansattevalgte_styremedlemmer

VELKOMMEN!

Temamøte 28. september: Trivs jag «bäst i öppna landskap»?

Tema er: Kontorutforming, arbeidsmiljø og produktivitet. Arkitektene Elisabeth Paus og Oddvar Skjæveland innleder til diskusjon om hvordan arbeidsplassens utforming kan virke inn på ansattes helse og produktivitet.

Tid:         Torsdag 28. september 2017, kl. 14 – 16
Sted:       Møtesenteret til Tekna, se kart her: Ingeniørenes hus, Kronprinsensgt. 17

Vi har invitert to kapasiteter på området som innledere; interiørarkitektene

 • Elisabeth Paus , leder av firmaet IARK, og
 • Oddvar Skjæveland som kaller seg “Arkitekturpsykolog” og driver firmaet “Mellomrom”

Påmelding – NB: Merk møtested.

Kontorarbeidsplassene tar nye former. På 1990-tallet kom åpne kontorlandskap på moten i noen bransjer. Dette er videreutviklet til modeller for «free seating», «clean desk» og andre modeller som gjør arbeidsplassene «fleksible» og «flytende». Arbeidet kan utføres nær sagt hvor som helst og når som helst ved hjelp av IKT. Kostnadene til lokaler kan reduseres.

Det hevdes at åpne løsninger styrker kommunikasjonen på jobben, og at det i sin tur gir mer kreative og innovative arbeidsmiljø. Men også det motsatte blir rapportert: at disse løsningene bl.a. svekker konsentrasjonen og produktiviteten på grunn av «støy»/dårligere arbeidsmiljø.

Hvordan vil fremtidens kontor se ut når arbeidet i stadig større grad standardiseres ved hjelp av digitale løsninger i «den fjerde industrielle revolusjonen»? Hvordan vil det virke inn på

 • trivsel,
 • samarbeid,
 • produktivitet,
 • lønnsomhet og
 • nærvær/fravær?

Hvilke løsninger er best til hvilke yrker og bransjer? Vi ser frem til en spennende dialog om hvordan vi kan ta vare på både arbeidstakers og arbeidsgivers behov.

 V E L K O M M E N

Temamøte 8. juni: Konsekvenser av digitalisering på arbeidsplassen

Er moderne teknologi i form av digitalisering en trussel mot arbeidsplasser og arbeidsmiljø? Innledere fra blant annet DnB og Finansforbundet.

Toppledere i banksektoren spår en halvering av antall jobber i bransjen de neste fem årene. Samtidig åpner digitaliseringen for storstilt overvåking av ansatte mens store mengder følsomme data kan komme på avveier. Andre hevder nye jobber vil bli skapt til erstatning for dem som går tapt, og at digitaliseringen øker produktiviteten og lønnsomheten i bedriftene.

 • Vil vi mestre de store og raske omstillingene digitaliseringen skaper?
 • Får vi kontroll på de store mengdene persondata og annen informasjon som flyter rundt i kjølvannet av denne effektiviseringen?
 • Vil digitaliseringen komme samfunnet som helhet til gode, eller vil det føre til større forskjeller hvor et mindretall med riktig kompetanse inntar nøkkelposisjoner mens resten faller utenfor?

Innledere:

 • HR-direktør i DnB,  Solveig Hellebust.
 • Nestleiar i Finansforbundet Bente H. Espenes.
 • Sikkerhetsrådgiver Tore Amundsen, Multisys AS.

Møtet er i HiOAs lokaler i Pilestredet 46 i KK-lounge, kl. 14.00 – 16.00 med påfølgende årsmøte i forumet fra kl. 16.00 – 18.00.

Vennligst send påmelding innen onsdag 7. juni.

Vi minner om årsmøtet samme sted, samme dag, kl. 16.

Temamøte 1. mars: Digitalisering og robotisering i arbeidslivet

Anette Pollen og Johanne Kjuus, Virke, Trude Tindlund, LO samt Paul Chaffey, statssekretær i KM-dep. innleder, etterfulgt av plenumsdiskusjon. 

Møtet i Oslo arrangeres 1. mars, kl. 14 – kl. 16 i Stensberggt. 26, i AFIs lokaler i 4. etasje.
Innledere:
* Anette Pollen og Johanne Kjuus, fra Virke
* Trude Tindlund, fra LO
* Paul Chaffey, statssekretær, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Digitaliseringen slår innover oss som en enorm bølge. Digitalisering, automatisering og robotisering fjerner arbeidsplasser og de ansattes rolle i arbeidsprosessen, og gjør de tradisjonelle samarbeidsformene i den norske modellen i arbeidslivet overflødige. Eller er det tvert om slik at digitaliseringen er en forutsetning for den norske modellen i framtida ved at virksomheter kan drive lønnsomt i Norge og samtidig gir de ansatte større kontroll over produksjonsmidlene og flere redskaper for påvirkning og likestilling med ledelsen? Eller kan digitaliseringen føre til økt overvåking og styring av de ansatte?

Vel møtt!
Med hilsen Norsk arbeidslivsforum
Rolf Utgård (styreleder)
Solveig Hæreid ( sekretariat – for påmelding, senest tirsdag 28. februar)

Lenke til artikkel i Dagens næringsliv  27. januar 2017: «DNB-sjefen: Digitalisering: Venter halvering av staben»:
http://www.dn.no/nyheter/2017/01/26/2033/Finans/varsler-store-jobbkutt

Hvem bestemmer? – Er den norske arbeidslivsmodellen i ubalanse?

Vi inviterer til halvdagskonferanse onsdag 9. november kl. 12 – 16. Innledere fra forskningsmiljøene Fafo, SINTEF og AFI, etterfulgt av representanter for partene som presenterer erfaringer og synspunkter. Innspill og dialog med salen.

 • Tid: 9. november kl. 12-16.  Vi starter kl. 11.30 med lett servering/fingermat.
 • Sted: Høyskolen i Oslo og Akershus/Arbeidsforskningsinstituttet AFI, Stensberggt. 26.
 • Vennligst send påmelding innen fredag 4. november.

Det er uenighet om hvor mye medbestemmelse arbeidstakerne reelt har, og hvor mye de faktisk bør ha.

 • Vi har fått med oss de fremste forskerne fra FAFO, SINTEF og AFI til å belyse dette med utgangspunkt i en rekke forskningsprosjekter de har gjennomført de siste årene.
 • Vi får også representanter for partene til å presentere sine erfaringer og synspunkter.

Vi får dialog med og innspill fra salen.

PROGRAM

12.00 – 13.30 – Åpning v/Rolf Utgård, styreleder i Norsk arbeidslivsforum. Innledning fra forskere :

 • Sissel C. Trygstad , forskningssjef, FAFO
 • Tore Nilssen, forskningssjef, SINTEF teknologi og samfunn
 • Eivind Falkum , seniorforsker, AFI

13.30 – 13.45 – Pause

13.45 – 16.00 Presentasjoner og synspunkter fra partene, med debatt.

 • Karin Aslaksen , Avdelingsleder HR/HMS. Politidirektoratet
 • Sigve Bolstad , Forbundsleder, Politiets Fellesforbund
 • Asmund Knutsen, Konserntillitsvalgt, Aker Solutions
 • Knut E. Sunde , Norsk Industri
 • Espen Strandhus , Hovedtillitsvalgt, Schenker AS

Debattledere: Tore Eugen Kvalheim , Spekter, og Anders Folkestad

V E L K O M M E N!

Bakgrunn:

Etterkrigstida preges av demokratisering og en rekke reformer av lov og avtaleverk. Særlig fremheves 1970-tallet med Arbeidsmiljøloven av 1977 og Aksjeloven av 1972 som ga de ansatte representasjon i bedriftenes styrer. Noen mener reformene tok slutt med 70-tallet, mens andre mener fagbevegelsen og de ansatte stadig har økt sin innflytelse. Det er også betydelig uenighet om medbestemmelse og medvirkning bør utvikles videre. I 2010 kom den partssammensatte rapporten NOU 2010-1 «Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet», hvor man ikke kom til enighet om noen endringer. Arbeidsgivere sier «hit, men ikke lenger», «det er nok medbestemmelse nå», og «fagforeninger og ansatte har veto og for mye makt i noen saker».

Fagbevegelsen på sin side hevder ansatte og tillitsvalgte har mista innflytelse og makt, og overkjøres av «hard HR», New Public Management og utenlandske autoritære styringsformer. Uttrykk som «brutalisering av arbeidslivet» og «fryktkultur» høres jevnlig fra noen bransjer og miljøer. Hva er virkeligheten på arbeidsplassene?

«Strid om tid» – Kvifor får vi kamp om arbeidstida? – Møte 26. sept

Vi har invitert innleiarar og debattantar med breitt kjennskap til temaet.

NB Merk møtestaden: Pilestredet 46, rom PA308.

Tema

 • Arbeidstid stod sentralt i striden om regjeringa sine forslag til endringar i Arbeidsmiljølova i 2015. Ikkje før var endringane sette i verk, så blussa striden opp att då det regjeringsoppnemnde «Arbeidstidsutvalet» la fram innstillinga si tidlegare i år.
 • Er arbeidstid ei så grunnleggande interessemotsetning at det blir ein evig strid?

eller

 • Har vi kunnskap som kan gi grunnlag for felles løysingar?

Innleiarar

Ingeborg Moen Bergerud – advokat, med arbeidsrett som spesialområde, partner i advokatfirmaet Arntzen de Besche. Leiar for Arbeidslivslovsutvalet (2004),  medlem i arbeidstidsutvalet (2016).

Ebba Wergeland – lege, forskar og spesialist i arbeidsmedisin, forfattar og debattant. Ho har sin yrkesbakgrunn m.a. frå Arbeidstilsynet.

Debattantar

Solveig Kopperstad Bratseth, nestleiar i Unio og i Norsk sykepleierforbund.

Anne Turid Wikdahl, arbeidslivsdirektør i Spekter –  utgår. Vi har fått inn  avdelingsdirektør Anne-Cathrine Hjeraas fra KS i staden.

Påmelding, helst innan fredag 23. september.

V E L K O M M E N!

2016: Medlems- og temamøter med presentasjoner/referat

3. mai: Delingsøkonomi – hvordan påvirker dette norsk arbeidsliv?

13. juni: Streik i moderne tid? – Hvilke former for lønnskamp vil vi møte i framtida?

2015: Medlems- og temamøter med presentasjoner/referat

Jubileumskonferanse 19 februar

Samarbeidsforsøkene 50 år: Den norske samarbeidsmodellen – nye bransjer, nye tider

10 september: Hvorfor er produktivitetsarbeidet så vanskelig i offentlig sektor? Eller – er det det?

10 desember: Norsk Ledelsesbarometer og dagens HR-trender

2014: Medlems- og temamøter med presentasjoner/referat

27. mars:

Lars E. Haartveit med «Pensjon og arbeidsmobilitet» (PDF) og Geir Veland med  «Det norske pensjonssystemet – til hinder for arbeidsmobiliteten?» (PDF).

20. og 21. mai: temamøter i både Oslo og Trondhjem over temaet: Karakterer i arbeidslivet

Siri Bentsen, Statoil, med  «Evaluering av medarbeidere og lag – hvordan sikre utvikling og presentasjoner» (PDF).og Dag Yngve Dahle med  «Orden og oppførsel – karakterer på jobben?» (PDF).

16. september:   Arbeidsmiljøloven – regjeringens forslag til endringer.